POIiŚ 2014-2020

Rail-Cars Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Tytuł projektu: Modernizacja wagonów Rail-Cars zgodnie z TSI Hałas.

W ramach projektu zaplanowano wymianę kół obręczowanych na monoblokowe zestawy kołowe oraz wymianę żeliwnych wkładek hamulcowych na wkładki kompozytowe w 217 wagonach towarowych.

Wartość projektu
Szacowana całkowita wartość projektu: 21 799 363,80 PLN brutto
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 17 623 060,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 8 811 530,00 PLN

Celem projektu jest ograniczenie hałasu wywoływanego przez wagony poruszające się po torach, poprzez dostosowanie wagonów wykorzystywanych przez Rail Cars Sp. z o. o. do przepisów rozporządzenia 2019/774, zmieniającego Techniczną Specyfikację Interoperacyjności dotyczącą hałasu.

Zgłaszanie nieprawidłowości
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
• etyczny,
• jawny,
• przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza (dostępnego na stronie MFiPR)
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Co należy zgłaszać?
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

krotoszyn

Krotoszyn

krotoszyn

Jaworzno

krotoszyn

Gorzów Wlkp.